Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
mar 26

ZAKONI I DRUGI PROPISI

ZAKONI I DRUGI PROPISI

Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini
(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 17/98 i 13/03)

IZVOD 

Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini reguliše osnovne politike i principe učešća stranih ulagača u privredi Bosne i Hercegovine. U osnovnim odredbama Zakona objašnjeni su pojmovi “Stranog ulagača”, “Direktnog stranog ulaganja”, “Strane kontrole”, Rezidenta Bosne i Hercegovine”, “Uloga”, “Slobodne konvertibilne valute”, “Entiteta” i “Javnog informisanja”.

Strani ulagač ima pravo da investira, reinvestira dobit iz takvih ulaganja u bilo koji i sve sektore privrede Bosne i Hercegovine, i to u istom obliku i pod istim uslovima definisanim za rezidente BiH i važećim zakonima i propisima BiH i Entiteta, ukoliko ovim zakonom nije drugačije regulisano. Bez obzira na politiku direktnih stranih ulaganja, strani ulog u glavnici nekog preduzeća koje se bavi proizvodnjom i prodajom oružja, municije, eksploziva za vojnu upotrebu, vojne opreme te javnim informisanjem ne može preći 49% od glavnice u tom preduzeću. Ukoliko se ulaže u navedene sektore koji podliježu restrikcijama potrebna je prethodna saglasnost od nadležnog organa Entiteta.

Protekom roka od 30 odnosno 90 dana, od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje, ukoliko se ne odgovori na podneseni zahtjev, direktno strano ulaganje će se smatrati odobrenim. Odobrenje direktnog stranog ulaganja na koje se poziva u ovom članu je trajno. Podzakonskim aktima će se regulisati uslovi pod kojima strani ulagač mora da podnese prijavu. Strani ulagači u BiH moraju registrovati svoja pojedinačna ulaganja kod nadležnog organa Države.

Bosna i Hercegovina i Entiteti mogu objavljivati opće podatke o stranim ulaganjima poštujući legitimne interese preduzeća i osiguravajući da se njihove poslovne tajne ne otkrivaju. Vijeće ministara BiH će osnovati odgovarajuću instituciju u svrhu podsticanja i olakšavanja direktnih stranih ulaganja. I Entiteti mogu osnovati takve institucije Strani ulagači imaju ista prava i obaveze kao i rezidenti BiH. Oporezivanje stranih ulagača i direktnih stranih ulaganja obavljaće se u skladu sa poreskim zakonodavstvom Entiteta. Režimi oporezivanja preduzetništva neće vršiti diskriminaciju stranih i domaćih ulagača.

Strana ulaganja će biti izuzeta od plaćanja carina i carinskih obaveza, isključujući carinsko evidentiranje, ukoliko nije drugačije regulisano odredbama Zakona o carinskoj politici BiH. Strani ulagači imaju pravo, da radi svojih ulaganja, na teritoriji BiH otvore račune kod bilo koje poslovne banke u domaćoj ili slobodno konvertibilnoj valuti i mogu da vrše transfer u inostranstvo, u slobodno konvertibilnoj valuti, dobit koja nastane kao rezultat njihovog ulaganja u BiH.

Strani ulagači imaju ista prava na nekretninama kao i državljani BiH sa ograničenjem reciprociteta za državljane sa područja republika, nasljednica SFRJ, kao i pravo zapošljavanja namještenika iz inostranstva ukoliko to nije drugačije regulisano drugim zakonima BiH. Prava i povlastice date stranim ulagačima i obaveze koje proizilaze iz ovog zakona ne mogu se ukinuti ili poništiti stupanjem naknadno donesenih zakona i podzakonskih akata na snagu. Ukoliko su naknadno doneseni zakoni povoljniji za strane ulagače oni imaju pravo da biraju režim koji će biti mjerodavan za njihovo ulaganje.

BiH i Entiteti su dužni donijeti podzakonska akta koja se odnose na provedbu ovog zakona, u roku od 60 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona.

– Ovaj Zakon je objavljen u “Službenom glasniku BiH” broj 17/98, dana 14. septembra 1998. godine.
– Izmjene i dopune ovog zakona su objavljene u “Službenom glasniku BiH”, broj 13/03.