Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
apr 26

Sarajevo Innovation Summit

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao jedini međunarodno akreditirani fakultet iz oblasti poslovnih studija sa najdužom tradicijom u BiH, inicijator je i kreator prvog regionalnog događaja o inovacijama baziranog na Triple – Helix modelu – regionalnog samita inovacija pod nazivom Sarajevo Innovation Summit 2018.

Inovacije, danas, predstavljaju jedan od najvažnijih izvora dugoročnog ekonomskog rasta. Vodeći ekonomski stručnjaci ističu da 50% rasta GDP-a razvijenih ekonomija je isključivo rezultat rasta inovacija. S druge strane, uloga inovacija je jednako važna i u manje razvijenim ekonomijama koje su suočene sa dodatnim izazovima da inoviraju i to sa vrlo ograničenim resursima, te u vrlo nepovoljnim okruženjima bez adekvatne sistemske i institucionalizirane podrške. Pri tome, posebna uloga pripada univerzitetima kao ključnim akterima razvoja ekonomije temeljene na znanju odnosno inovativne ekonomije. Iako univerziteti predstavljaju najznačajnije generatore znanja, prenos znanja i komercijalizacija istraživanja predstavljaju najveće izazove intenzivnijem razvoju inovacija. Stoga je izuzetno važno da univerziteti ozbiljnije pristupe inovacijama i inovacijskim politikama te u skladu s tim alociraju svoje resurse.

U tom smislu izgradnja inovacijskog ekosistema baziranog na Triple-Helix principima postaje imperativ ekonomskog razvoja zemlje. Triple-Helix koncept podrazumjeva intenzivnu saradnju između obrazovnog, javnog i poslovnog sektora, te ističe da potencijal za inovacije i ekonomski razvoj leži u izraženijoj ulozi univerziteta kroz tzv. hibridizaciju univerziteta, industrije i javnog sektora u kontekstu kreiranja novog institucionalnog i društvenog okvira za generiranje, transfer i praktičnu primjenu znanja.
Osnovna ideja Samita je okupljanje vodećih stručnjaka iz poslovnog i javnog sektora, te akademske zajednice u oblasti inovacija omogućavajući prezentovanje dobrih praksi i razmjenu znanja i iskustava sa ciljem stimulisanja inovacija i kreiranja adekvatnog okruženja. Samit će, definitivno, doprinijeti i otvorenijem dijalogu u kontekstu smanjenja jaza koji postoji između tržišta rada i visokoškolskih ustanova u smislu stvaranja novih, tržišno-relevantnih znanja i vještina, ali i definiranju konkretnih preporuka za unaprjeđenje okruženja koje će biti stimulativno za inovacije i preduzetničku aktivnost.

Stoga ciljni učesnici Samita inovacija su:
– Stručnjaci iz poslovnog sektora: Predstavnici poslovnog sektora će moći prezentovati uspješne poslovne prakse sa posebnim naglaskom na prakse razvoja i upravljanja inovacijama, inovativnim proizvodima i uslugama, te konkretne izazove sa kojima se suočavaju.
– Istraživači u oblasti inovacija: Predstavnici akademske zajednice predstavit će najnovija istraživanja i dostignuća u kontekstu naučnog razvoja i upravljanja inovacijama.
– Predstavnici javnog sektora: Predstavnici relevantnih javnih institucija kao ključni donosioci politika i odluka imat će priliku predstaviti regulatorni okvir koji uređuje oblast poslovanja, uključujući upravljanje inovacijama u poslovnom sektoru, kao i dosadašnje prakse i rezultate koji imaju direktan ili indirektan uticaj na razvoj inovacija.

S obzirom da je dosadašnja saradnja između univerziteta, odnosno obrazovnog i poslovnog sektora uglavnom bila bazirana na individualnim incijativama bez konzistentnog i institucionaliziranog pristupa, realizacija ovakvog događaja doprinijet će institucionaliziranoj saradnji sa poslovnim sektorom te omogućiti prenos najboljih praksi kroz “Open science” model. Ovakav vid saradnje promovirat će regionalni ekonomski rast, kreiranje novih radnih mjesta ali i sve značajniju ulogu visokog obrazovanja u tom smislu te reducirati jaz koji postoji između istraživačkih institucija i poslovnog sektora povećavajući inovativni kapacitet akademske zajednice.

Organizacioni tim
Sarajevo Innovation Summit 2018

 

Govornici: http://www.efsa.unsa.ba/innovationsummit/bs/node/31

Agenda: http://www.efsa.unsa.ba/innovationsummit/bs/agenda

Registracija: http://www.efsa.unsa.ba/~nir/index.php?sid=23351&lang=bs