Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jun 28

Prvi sastanak radne grupe za digitalne međustrukovne kompetencije

/28. juni 2024. godine/

Privredna komora Kantona Sarajevo, u saradnji sa njemačkom organizacijom GIZ, implementira Projekat “Jačanje dualno organizovanog srednjeg stručnog obrazovanja sa fokusom na digitalizaciji”.

Projekat traje od aprila 2024. do aprila 2025. godine i realizuje se u okviru komponente “Jačanje srednjeg stručnog obrazovanja” čiji je cilj jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja i obuke kako bi se osigurala kvalifikovana radna snaga neophodna za održiv ekonomski razvoj zemlje.

Jedna od aktivnosti projekta je izrada međustrukovnih digitalnih kompetencija koje svaki učenik/učenica treba posjedovati nakon završene srednje škole. Namjera je definisati kompetencije koje su univerzalne i koje nadilaze određena zanimanja/struke ili određene industrije. Na taj način, ovako definisane digitalne kompetencije bi se učinile primjenjivim i prilagodljivim u različitim strukama i sektorima.

S tim u vezi, u prostorijama Privredne komore Sarajevo je 28. juna 2024. godine održan prvi sastanak  Radne grupe koju čine predstavnici javnog i privatnog sektora, srednjih stručnih škola srednjoškolskih centara, pedagoških zavoda i instituta. Cilj djelovanja radne grupe je da uzpodršku lokalnih i međunarodinih eksperata izrade Prijedlog međustrukovnih digitalnih kompetencija i Prijedlog za integraciju istih u nastavne planove i programe srednjih stručnih i tehničkih škola u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku su predstavljeni rezultati istraživanja stavova privrednih subjekata o digitalnim kompetencijama koje trebaju posjedovati zaposlenici sa srednjom stručnom spremom. Ispitivani su predstavnici različitih sektora, ali fokus je bio na predstavnicima metalne i drvne industrije kao i turizma u Bosni i Hercegovini. Približno 60% ispitanika potvrdilo je da su digitalne kompetencije jedan od ključnih faktora za zapošljavanje u njihovoj kompaniji. Da osnovne digitalne vještine učenici/učenice trebaju steći tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja, mišljenja je 72% ispitanika. Poslodavci naročito ističu važnost osnovnih kompjuterskih vještina koje uključuju korištenje operativnih sistema, e-mail korespondencija, pretraživanje interneta i kibernetičku sigurnost. Kao najveći izazov poslodavci su naveli da slabo pozavanje softverskih alata koji su specifični za industriju, a sa kojima bi se učenici/učenice trebali upoznati prije stupanja na tržište rada.

Adin Begić, stručnjak za digitalizaciju koji je članovima radne grupe predstavio rezultate istraživanja potreba privrednika za digitalnim kompetencijama zaposlenika sa srednjom stručnom spremom, ističe da obrazovni sistem mora ići u korak sa zahtjevima tržišta rada. Osposobljavanje mladih za odgovorno korištenje i snalaženje u digitalnom okruženju je obaveza škole. „Uključivanjem poslodavaca u proces definisanja digitalnih kompetencija omogućavamo obrazovnim vlastima uvid u potrebe tržišta rada, a srednjoškolcima upoznavanje sa softverskim alatima koji su specifični za industriju koju odaberu za svoj poziv.“

 

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta Održivi ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja (skraćeno SEDEP). Projekat ima za cilj poboljšanje zapošljivosti u Bosni i Hercegovini, kroz podršku digitalnoj i zelenoj transformaciji privrede. Projekat sufinansiraju njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Vlada Švicarske, a provodi GIZ. Komponenta projekta „Jačanje srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Herecegovini“ (SVET) ima za cilj jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja i obuke kako bi se osigurala kvalifikovana radna snaga neophodna za održiv ekonomski razvoj zemlje. Komponenta projekta „Razvoj privatnog sektora (PSD)“ prvenstveno je usmjerena na transformaciju poslovanja prema digitalnijoj i zelenoj ekonomiji koja osigurava konkurentan i inovativan ekonomski ekosistem.