Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jun 07

Primjena novog federalnog Zakona o finansijskom poslovanju

/06.06.2017. godine/

„Neposredna uzajamna veza između novih zakona o finansijskom poslovanju, unutrašnjem platnom prometu i porezu na dobit“ tema je seminara održanog 06. juna 2017. godine u Privrednoj komori Kantona Sarajevo.
Cilj seminara je bio izložiti sve aspekte primjene novog federalnog Zakona o finansijskom poslovanju, kao kompatibilnom zakonu sa novim propisima o unutrašnjem platnom prometu i oporezivanju dobiti. Uz prezentaciju raznovrsnih primjera, ukazano je na zakonito postupanje u situacijama nelikvidnosti i neadekvatnosti kapitala, ugovaranja poslova, (ne)dopuštenih isplata u vezi sa ispunjenjem rokova novčanih plaćanja, izbjegavanja mogućih konsekvenci i slično. Ukazano je i na zakonite mogućnosti upotrebe gotovine, pozajmica i kredita u zemlji i inostranstvu, kao i na različite aspekte transakcija između povezanih lica, a date su i precizne upute o primjeni svih ostalih aspekata finansijskog poslovanja.

Posebna pažnja posvećena je odredbama novih entitetskih zakona o UPP-u, sa akcentom na potpuno novi postupak prinudne naplate sa svih dužnikovih računa, način na koji se nalozi za prinudnu naplatu evidentiraju u redove prioriteta preko Glavnog računa nelikvidnog dužnika (po entitetima), način naplate mjenice po novom modelu prinudne naplate u BiH, kao i postupak avaliranja mjenica kod banke u cilju produženja roka plaćanja obaveza do 360 dana.

Naglašeno je da Agencija FIA vrši posljednje pripreme za početak funkcionisanja Jedinstvenog registra računa svih poslovnih subjekata koji su otvorili račune u FBiH. Time je osiguran osnovni preduvijet da uskoro može otpočeti primjena potpuno novog Modela prinudne naplate preko (samo) jednog Glavnog računa poslovnog subjekta, preko kojeg će se izvršavati sve ono što ima obilježje prinudne naplate.

Predavači su bili Fuad Balta, dipl. oec. i Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec., sa dugogodišnjim iskustvom u struci, autori su više stručnih knjiga iz oblasti poslovnih finansija, direktnih i indirektnih poreza, UPP-a i privrednog prava. Stalni su saradnici i dopisnici u više uglednih konsultantskih kuća, te predavači na seminarima iz pomenutih stručnih oblasti.