Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jul 01

Poslodavci će prekvalifikovati radnu snagu s biroa za zapošljavanje prema vlastitim potrebama

/29.06.2021./

U utorak 29.06.2021. godine u Mostaru je održana Konferencija ‘’Obrazovanje odraslih za potrebe bh. tržišta’’. Konferencija je održana u sklopu projekta „Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih“ koji implementira Fondacija Helvetas Moja budućnost u saradnji s privrednim komorama Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona i Tuzlanskog kantona te Federalnim zavodom za zapošljavanje, čiji je glavni cilj da kroz obuku odraslih za deficitarna zanimanja izgradi kapacitete komorskog sistema za obrazovanje odraslih osoba za potrebe tržišta rada, i pružanje nove usluge kompanijama članicama. Na održanoj konferenciji prezentirani su dosadašnji rezultati projekta, od istraživanja potreba tržišta rada i pripreme novih programa obuke, odnosno standarda u obuci odraslih.

“Poslodavci traže radnu snagu koja će nakon završenog školovanja odmah ući u tržište rada sa svim kvalifikacijama, s obzirom na to da nemamo takvu situaciju, javila se potreba da se radna snaga koja se nalazi na zavodu za zapošljavanje osposobi za ulazak na tržište rada. Cilj je prevesti osobu iz statusa nezaposlene u zaposlenu, a da bi im pomogli u tom procesu onda se između ostalog rade i prekvalifikacije i osposobljavanje. Širok je spektar zanimanja gdje se traži stručnost i osposobljenost, a projekti i aktivnosti koji idu u tom smjeru otvaraju vrata nezaposlenim osobama i poslodavcima da riješe svoj problem”, istakla je na Konferenciji direktorica Federalnog Zavoda za zapošljavanje Helena Lončar.

Imajući u vidu da je obrazovanje odraslih zakonski regulirano na nivou kantona u FBiH, odnosno na nivou Republike Srpske, u okviru projekta je pripremljena i „Analiza oblika, organizacije i pravnih aspekata obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevu, Zeničko-dobojskom kantonu, Tuzlanskom kantonu i Republici Srpskoj“. Glavni nalazi Analize također su prezentirani na Konferenciji, što se prije svega odnosi na sličnosti i razlike u uslovima za  registriranje centara za obuku, akreditiranju programa, formalnim i neformalnim programima obuke,  ali u ulozi komorskog sistema u obrazovanju odraslih.

“Analiza je pokazala da se u suštini u četiri kantona dosta razlikuje zakonodavni okvir. Prije svega je analiza bila usmjerena ka davanju preporuka odraslim za tržište rada jer samo obrazovanje odraslih je dosta širi pojam, a mi smo radili analizu koja je dala rezultate i usmjerena je ka obrazovanju odraslih za tržište rada. Sami zaključci idu u smjeru da je potrebno uključiti privatni sektor i izvršiti harmonizaciju samog zakonodavnog okvira kako bi obrazovni ishodi bili usklađeni s potrebama tržišta rada”, tokom svog obraćanja naglasio je voditelj projekta ispred Fondacije Helvetas Moja budućnost Halko Basarić te je dodao kako je projekt namijenjen za mlade osobe do 35 godina, međutim zbog potreba kompanija za radnom snagom starosna dob ne predstavlja prepreku već se fokus stavlja na stjecanje vještina i znanja koje osoba ima, jer je to ono što zanima poslodavce.

Prisutnima na Konferencija obratila se i predsjednica Privredne komore Zeničko- dobojskoga kantona Dijana Babić koja je objasnila kako Fondacija Helvetas BiH Moja Budućnost već dugi niz godina uspješno implementira projekte u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i aktivnih mjera zapošljavanja. Naglasila je da se radi i revizija, te da kada se ukaže potreba za drugim zanimanjima ide se i s izmjenom nastavnog plana i programa, što rade eksperti iz pedagoškoga zavoda, navodeći primjere gdje je ta izmjena urađena kada se ukazala potreba za zanatima krojača i zavarivača, a sada i plastičara.

Kroz zajednički projekt Federalnog zavoda za zapošljavanje, Privredne komore Zeničko-dobojskog, PK Kantona Tuzla, PK Kantona Sarajevo  i Fondacije Helvetas pripremljeno je pet novih programa obuke na osnovu inputa kompanija. Kroz ove programe obuke će proći 100 kandidata, a sama obuka je finansirana sredstvima FZZZ i Fondacije Helvetas. Istovremeno, i kantonalne privredne komore su prošle kroz više radionica gdje je unaprijeđen kapacitet samih komora da mogu samostalno provoditi programe obuke.

Održana Konferencija je otvorila pitanje koordinacije između aktera na tržištu rada, prije svega kako bi se uskladili obrazovni ishodi u procesu obrazovanja odraslih i unaprijedio kvalitet obrazovanja odraslih u skladu s potrebama kompanija.

Najvažnije pitanje na koje je konferencija ponudila odgovor jeste i pitanje uključenosti privrede u process obrazovanja odraslih, počevši od definisanja potreba privrede, pa do samog provođenja obuke. Samo uključivanjem privrede moguće je osigurati da su obrazovni programi relevantni na tržištu rada, ali i da se sam proces osposobljavanja nezaposlenih osoba rezultira s novim zapošljavanjem.