Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
feb 27

Mogućnosti za finasiranje odgovarajućih projekata kompanija

DevolPPP program njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)

DeveloPPP je program u okviru kojeg njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) obezbjeđuje instrumente finansiranja više od dvadeset godina i usmjeren je ka kompanijama koje žele održivo ulagati u zemlje u razvoju/zemlje sa rastućom privredom i proširiti svoje poslovne aktivnosti.

U okviru navedenog instrumenta, odgovarajući projekti kompanija, koji trebaju biti povezani sa djelatnošću kompanije (ali moraju nadilaziti osnovnu djelatnost kompanije), i doprinositi ostvarenju Ciljeva održivog razvoja (SDG), mogu dobiti tehničku i finansijsku podršku do dva miliona eura (zavisno od vrste develoPPP instrumenta) ukoliko kompanija učestvuje u najmanje polovini troškova i ukoliko su ispunjeni i određeni dodatni uvjeti.

Ovi projekti, pored postizanja dugoročnog poslovnog cilja, generišu i održivu korist za lokalno stanovništvo, odnosno trebaju biti općekorisni.

Kontakt e-mail Privredne komore Kantona Sarajevo: [email protected]