Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba
dec 20

Ispunjeni programski zadaci u 2017. godini

/19.12.2017. godine /

Komora je uspješno realizirala najveći dio programskih zadataka u 2017. godini, kao i neke od aktivnosti koje nisu bile predviđene Programom rada što je, prije svega, ostvareno zahvaljujući dobroj i koordiniranoj aktivnosti organa, stručnih tijela i velikoj angažovanosti radnika u Stručnoj službi Komore, konstatovano je na osmoj redovnoj sjednici Skupštine Komore, održanoj 19. decembra 2017. godine. Tome je doprinijela i uspješna saradnja sa drugim organima i institucijama, a posebno sa resornim ministarstvima.

Nakon uvodnog govora predsjednika Privredne komore Kantona Sarajevo Muamera Mahmutovića po tačkama dnevnog reda, članovi Skupštine su usvojili godišnja dokumenta Komore i to: Izvještaj o radu za 2017. godinu, Program rada za 2018. godinu i Finansijski plan za 2018. godinu.

Osvrćući se na glavne aktivnosti realizirane tokom 2017. godine, predsjednik Komore je podsjetio prisutne na inicijative koje je Komora uputila prema nadležnim organima, a odnose se, između ostalog, na sljedeće: izgradnja makroekonomske politike Bosne i Hercegovine; veći stepen političke stabilnosti i pravne sigurnosti; izmjene i dopune zakona iz nadležnosti svih nivoa vlasti u smislu njihovog prilagođavanja potrebama i interesima domaće privrede; rasterećenje privrede po osnovu poreza, doprinosa i drugih izdvajanja; usklađivanje proizvoda sa standardima i kriterijima Evropske unije; nelikvidnost privrednih subjekata; javno-privatno partnerstvo; i druge mjere, koje su sadržane i u godišnjoj Analizi Komore.

Osvrnuo se i na brojne druge aktivnosti Komore, koje su se odnosile na zastupanje interesa privrede pred nadležnim organima, razvoj poduzetništva, poslove sa inozemstvom, edukacije, promocije i prezentacije, sajmove, s posebnim osvrtom na Međunarodnu poslovnu konferenciju Kantona Sarajevo.

U diskusiji koja je uslijedila pohvaljen je rad Komore u 2017. godini i prihvaćeni programski zadaci za narednu godinu, te predložene nove inicijative iz oblasti turizma i edukacije, na kojima će Komora raditi u narednom periodu. Prihvaćen je jednoglasno i Finansijski plan za 2018. godinu.

Po završetku sjednice, upriličeno je tradicionalno novogodišnje druženje privrednika.