Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
apr 12

Edukacija mentora za praktičnu nastavu u firmama

 

Pozivnica na edukaciju mentora u firmama

Zašto

Obrazovanje mladih naraštaja predstavlja investiranje u budućnost svake kompanije i suštinski je dio planiranja njenog razvoja. Vrlo bitnu ulogu u organizaciji i provedbi praktične nastave u firmama imaju mentori – osobe bez kojih je nezamislivo stručno obrazovanje u razvijenim zemljama. Oni predstavljaju sponu između interesa učenika, škola i firmi. Zadatak mentora je praćenje učenika u procesu usvajanja znanja i kompetencija, te komuniciranje njegovog napretka školi i upravi firme. Mentori u firmama koji su zaduženi za učenike na praktičnoj nastavi, posjeduju pedagoška, pravna, organizacijska, psihološka i metodička znanja i vještine. S tim u vezi nam je zadovoljstvo pozvati Vas na edukaciju koja će Vas osnažiti da uspješno ispunite ovaj zahtjevan zadatak.

Datum i mjesto

Edukacija mentora za praktičnu nastavu u firmama

Hotel Sarajevo

20.04.2018.-24.04.2018.

Ciljna grupa

Edukacija je namijenjena budućim mentorima, licima koja su odgovorna za upravljanje ljudskim resursima i koja brinu o učenicima na praktičnoj nastavi kao i ostalim zainteresovanim za usavršavanje u ovim oblastima.

Težište rada i sadržaj edukacije

• Provjera ispunjavanja uslova za odvijanje praktične nastave u firmi
• Učešće u postupku odabira učenika za praktičnu nastavu u firmi
• Realizacija praktične nastave u firmi
• Plan praktične nastave u firmi
• Metodika rada sa učenicima na praktičnoj nastavi
• Metode podučavanja
• Konfliktne situacije i njihovo rješavanje
• Saradnja sa školom

Prijava

Rok za prijavu je 13.04.2018. godine do 12:00 sati.

Napomena

Broj mjesta je ograničen na 20 učesnika. Organizator snosi troškove edukacije (trener, radni materijal, ručak za učesnike za svih pet dana edukacije i dvije pauze za kafu dnevno). Organizator ne snosi troškove prevoza niti hotelskog smještaja. Obezbjeđen je parking za učesnike koji dolaze automobilom.

O projektu

Edukacija se realizuje u okviru Projekta “Stručno obrazovanje”, koji po nalogu Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Projekt, čiji je cilj unaprjeđenje stručnog obrazovanja, sprovodi se u saradnji sa nadležnim ministarstvima obrazovanja, školama i firmama u određenim pilot regijama.