Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
feb 19

Skupština Komore usvojila Godišnji obračun

/18. februar 2016./

Skupština Privredne komore Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 18.02.2016. godine jednoglasno usvojila Izvještaj Privredne komore Kantona Sarajevo o popisu sredstava, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2015. godine i Godišnji obračun za 2015. godinu.
Kako je to konstatovano na Skupštini, Komora je tokom cijele 2015. godine vršila striktnu racionalizaciju troškova, vodeći računa o likvidnosti, sa ciljem da ostvari uravnoteženost rashoda nad prihodima i izvrši sve programirane zadatke.

Na ovoj sjednici posebna tačka su bili razrješenja, izbori i imenovanja pojedinih članova u organima Komore. Razrješenja su usljedila nakon ostvarivanja prava na penzionisanje jednog broja članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Skupštine Komore.

Na njihove pozicije izabrani su: g. Mehmed Mehović na funkciju predsjednika Skupštine Komore, g. Ermin Čengić na funkciju predsjednika Upravnog odbora, g. Rijad Jahjaefendić na funkciju popredsjednika UO, za člana UO izabran je g. Osman Delić, dok je za člana Nadzornog odbora izabrana gđa Sena Džubur.

Na kraju se predsjednik Komore g. Muamer Mahmutović obratio prisutnima i uz prigodne poklone uručio zahvalnice dosadašnjim članovima organa Komore za poseban doprinos u radu i djelovanju Komore u pravcu unapređenja privrede Kantona Sarajevo.

Zahvalnice su dodijeljene g. Esadu Lučkinu, dosadašnjem predsjedniku Skupštine, Miroslavu Janjiću i Mirsadu Kurtoviću, dosadašnjem predsjedniku i potpredsjedniku Upravnog odbora i Džemaludinu Đozi, članu Nadzornog odbora.

Uz posebne riječi zahvale uručeno je i posebno priznanje g. Kemalu Grebi, koji je obavljao funkciju predsjednika Privredne komore Kantona Sarajevo u periodu 1995.-2015. godine i koji je dao značajan doprinos, kako u održanju Komore, tako i u razvoju privrede Kantona Sarajevo i šire.