Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
apr 23

Korporativno upravljanje u dioničkim društvima

/22.04.2016. godine/

Privredna komora Kantona Sarajevo organizirala je 22. aprila 2016. godine seminar na kojem su prezentovana stručna znanja i iskustava po pitanju primjene Zakona o privrednim društvima, zatim nova rješenja zakona o privrednim društvima koja se odnose na dionička društva, kao i pitanja koja se odnose na upravljanje dioničkim društvima, sa učešćem državnog kapitala.

Namjera organizatora je bila osigurati edukaciju prilagođenu samim polaznicima, sa ciljem stjecanja znanja kojim bi se unaprijedilo korporativno upravljanje dioničkim društvima, a posebno dioničkim društvima sa učešćem državnog kaptiala. Ovo naročito, jer je korporativno upravljanje danas široko prihvaćeno kao moćno sredstvo za uspostavljanje privlačne investicione klime koju karakterišu konkurentne kompanije i efikasna ekonomska tržišta.

Predavanja je držao g. Dejan Davidović, stručni savjetnik u Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH, koji je bio angažovan u radnoj grupi za izradu prednacrta Zakona o privrednim društvima, organiziranoj od strane Međunarodne finansijske korporacije IFC, kao i u radnoj grupi za izradu Zakona o investicijskim fondovima.

Dana, 21.10.2015. godine u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 81/15, objavljen je (novi) Zakon o privrednim društvima, a koji je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primjena je počela dana, 21.12.2015. godine.

Kako je to istaknuto tokom seminara, za Federaciju BiH je od izuzetnog značaja donošenje novog Zakona o privrednim društvima, kao jednog od normativnih akata kojim će se intenzivirati privredni razvoj, kao strateški prioritet. Kada su u pitanju nova rješenja, može se reći da je novi Zakon pretrpio najznačajnije izmjene upravo na području upravljanja dioničkim društvima. U Federaciji BiH ne postoji zakon kojim se reguliše učešće državnog kapitala u privrednim društvima. Ovo pitanje je uređeno Uredbom o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (Službene novine Federacije BiH broj 20/16).