Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
maj 14

Komora se predstavila na „Sarajevo Innovation Summit 2018“

/ 07.05.2018. godine/

U okviru prvog regionalnog događaja o inovacijama baziranog na Triple – Helix modelu – regionalnog samita inovacija pod nazivom „Sarajevo Innovation Summit 2018“, Privredna komora Kantona Sarajevo sprovela je kampanju dualnog sistema obrazovanja kao jedne od aktivnosti na projektu Learning by doing.

Inicijator i kreator ovakvog jednog događaja bio je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao jedini međunarodno akreditirani fakultet iz oblasti poslovnih studija sa najdužom tradicijom u BiH.

Samit je okupio vodeće stručnjake iz poslovnog i javnog sektora, te akademske zajednice u oblasti inovacija koji su prezentovali dobre prakse i razmjenu znanja i iskustava sa ciljem stimulisanja inovacija i kreiranja adekvatnog okruženja.

Inovacije, danas, predstavljaju jedan od najvažnijih izvora dugoročnog ekonomskog rasta. Vodeći ekonomski stručnjaci ističu da 50% rasta GDP-a razvijenih ekonomija je isključivo rezultat rasta inovacija. S druge strane, uloga inovacija je jednako važna i u manje razvijenim ekonomijama koje su suočene sa dodatnim izazovima da inoviraju i to sa vrlo ograničenim resursima, te u vrlo nepovoljnim okruženjima bez adekvatne sistemske i institucionalizirane podrške.

U tom smislu izgradnja inovacijskog ekosistema baziranog na Triple-Helix principima postaje imperativ ekonomskog razvoja zemlje. Triple-Helix koncept podrazumijeva intenzivnu saradnju između obrazovnog, javnog i poslovnog sektora.

U okviru drugog panela govorilo se o inovacijama u obrazovanju. Tema ovog panela bila je „Smanjenje jaza između sistema obrazovanja i tržišta rada“ gdje je predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo Muamer Mahmutović predstavio projekat „Learning by doing“, koji ima za cilj uvezivanje obrazovnog sistema i privrede kroz uvođenje dualnog sistema obrazovanja. Gospodin Mahmutović je istakao veoma uspješnu saradnju između Komore, srednjih stručnih škola i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na ovom projektu. Projekat omogućava srednjim stručnim školama da se uključe u politike donošenja odluka ali i da promovišu zanatska usmjerenja koje navedene škole „proizvode“.

Tranzicija ka učenju kroz rad u edukaciji usklađuje potrebe građanja, preduzeća i cjelokupnog društva, te je stoga privlačno rješenje za mnoga goruća pitanja u zemljama Dunavskog regiona. Ovaj program ima iznimnu važnost, iz razloga što u Evropi, gotovo polovina svih poslova zahtijeva srednju stručnu spremu, koja se najbrže usavršava kroz VET sistem.

Razvijanje transnacionalnih alata, koji pružaju podršku dugoročnom procesu prelaska na VET sistem, i razvijanje odgovarajućih strategija, zatim odgovarajuća politička rješenja, olakšat će prelazak na efikasnije šeme učenja kroz rad i njihovu modernizaciju.

Sponzori ovog događaja bili su Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Privredna komora Kantona Sarajevo, Švicarska Agencija za razvoj i kooperaciju, Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Asocijacija XY te Digital Elephants.