Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
mar 15

BiH i EU

KLJUČNI DOGAĐAJI U ODNOSIMA EVROPSKE UNIJE I BOSNE I HERCEGOVINE

16.03.2015.: Vijeće EU je zaključilo kako su ispunjeni uvjeti za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Odluka o zaključivanju SSP-a, čime će se okončati i pravna procedura ratificiranja Sporazuma od strane EU, bit će donesena u narednom razdoblju.
Januar 2014.: EU je uspostavila novi Instrument pretpristupne pomoći IPA II za period 2014 – 2020.
01. juli 2013.: Republika Hrvatska postaje 28. članica EU, a Bosna i Hercegovina po prvi put ima granicu sa jednom državom članicom Evropske unije.
27. juni 2012.: Održan prvi sastanak Dijaloga na visokom nivou o procesu pristupanja BiH, kada je uručena Mapa puta za zahtjev za članstvo BiH u EU. Drugi sastanak je održan u novembru 2012. godine.
Juni 2011.: Održan prvi sastanak Struktuiranog dijaloga o pravosuđu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.
2010.: Vijeće EU ukinulo vize građanima Bosne i Hercegovine za putovanje i boravak u zemljama Schengena.
16.6.2008.: U Luksemburgu potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine na 23 službena jezika EU i tri službena jezika BiH. Potpisivanjem ovog sporazuma, BiH je preuzela niz obaveza i približila se velikoj jezičnoj porodici Evropske unije. Jedna od najvećih obveza koja proizlazi iz Sporazuma jeste usklađivanje zakonodavstva BiH sa pravnim propisima Evropskih zajednica i Evropske unije (Acquis Communautaire).
2008.: 1. jula stupa na snagu Privremeni sporazum (Interim Agreement).
2007.: 4. decembra parafiran SSP.
2007.: Okončani tehnički pregovori o SSP-u.
2007.: Uspostavljen instrument pretpristupne pomoći (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA), namijenjen za sve pretpristupne aktivnosti, koji finansira Evropska komisija.
2006.: Održana Prva plenarna runda pregovora o SSP-u i Prvi sastanak Praćenja procesa reformi (Reform Process Monitoring – RPM).
2005.: 25. novembra u Sarajevu su službeno pokrenuti pregovori o SSP-u.
2005.: Evropska komisija dala preporuku Vijeću EU da otvori pregovore o SSP-u sa BiH.
2004.: Evropska unija se odlučuje na prvo Evropsko partnerstvo sa Bosnom i Hercegovinom.
2003.: Evropska komisija donijela ocjenu Studije izvodljivosti. Studija izvodljivosti identificirala je 16 prioritetnih oblasti u kojima bi suštinski reformski napredak bio osnova Evropskoj komisiji da preporuči Vijeću EU otvaranje pregovora o SSP-u sa BiH.
2003.: Rad na Studiji izvodljivosti.
2002.: Evropska komisija saopštila da su smjernice Mape puta o približavanju Evropskoj uniji ”suštinski ispunjene”.
2000: Vijeće donosi uredbu 2666/2000 o programu pomoći EU za obnovu, razvoj i stabilizaciju – CARDS programa tehničke pomoći Evropske unije za obnovu, razvoj i stabilizaciju namijenjen Albaniji, Bosni i Hercegovini, SRJ, Hrvatskoj i Makedoniji.
2000.: Produženje bescarinskog pristupa proizvoda iz Bosne i Hercegovine tržištu Evropske unije.
2000.: Objavljivanje EU mape puta (Road Map). Ovaj dokument uspostavlja 18 ključnih uslova koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti kako bi se pristupilo izradi Studije izvodljivosti (Feasibility Study) za otpočinjanje pregovora o Stabilizaciji i pridruživanju.
1999.: U Sarajevu održan Samit šefova zemalja i vlada Evrope, Kanade, Japana i SAD-a na kome je podržano i ozvaničeno osnivanje Pakta stabilnosti.
1999.: Usaglašen Pakt stabilnosti politički dokument kojem je strateški cilj stabilizacija u Jugoistočnoj Evropi putem približavanja zemalja regije euroatlanskim integracijama, te jačanja regionalne saradnje.
1998.: Uspostavljanje EU/BiH Konzultativne radne grupe (Consultative Task Force – CTF) koja osigurava tehničku i stručnu pomoć u području administracije, regulatornog okvira i politike.
1997.: Vijeće ministara Evropske unije postavlja političke i ekonomske uslove za razvoj bilateralnih odnosa. Bosna i Hercegovina uživa autonomne trgovinske povlastice.
1995.: Dejtonski (Pariški) mirovni sporazum je zaustavio rat i uspostavio dva entiteta u Bosni i Hercegovini.
1992.: Odnosi Bosne i Hercegovine i Evropske unije počinju se razvijati međunarodnim priznavanjem RBiH, kao nezavisne i suverene države.